Centennial

#50 Enchiladas Nortenas*

$15.95

Three cheese enchiladas topped with two eggs.